Критерии за оценяване на учениците от начален етап

 

Критерии за оценяване на устните отговори на учениците

 

Слаб 2

Ученикът не владее учебния материал по дисциплината.

- непознаване на учебното съдържание

- неспособност да се построи  логичен отговор

- слаба езикова грамотност ;

 

Среден 3

Ученикът владее минимум от знания и бърка основни понятия.

- Ограничено прилага  теоретическите знания или езиковата терминология.

несамостоятелност на позициите , несигурност в крайните изводи        

- съществени празноти в знанията на ученика

- сериозна непоследователност в логиката на отговора

- ограничено прилагане на терминология

 

Добър 4

Ученикът владее основни понятия и не познава достатъчно задълбочено учебния материал.

- непълнота на  знанията;

- недостатъчно убедително построяване на  отговора ;

- недостатъчно приведени доказателства 

- неточно опериране  с  теоретичните понятия и категории

 

Мн. добър 5

 Ученикът е усвоил точно и пълно учебното съдържание;познава термини и  се стреми да ги използва.

-  допуска незначителни неточности  или  несъществени отклонения в знанията при излагане на фактите

-  липса на изчерпателност в отговора , доказателствата или  изводите

 

Отличен 6

Ученикът интерпретира правилно възприетия учебен материал.

-  задълбочено познаване на учебното съдържание

-  системни знания;широка езикова култура

- умение да се построява логично и последователно отговорът

 

Критерии за оценка на диктовка

  1. Четливо писане
  2. Изписване  на отделната дума:

       – думи без свое ударение

 – изпускане на букви и на думи

 – пренасяне на части от думи

  1. Малко тире (дефис) при степенувани прилагателни
  2. Писане на главна буква в началото на изречението
  3. Редукция на неударени гласни
  4. Буква я и ю след съгласна за означаване на мекостта й. Правопис на думи с йо/ьо

8.Отчитане на несъответствие между изговор и правопис

      9.Обеззвучаване на съгласните  в средата и в края на думите

10.Правопис на й

11.Правопис на  съществителни имена от ж.р. с наставка –ост

12.Условно писане: а/ът при членуване на съществителни имена от мъжки род, единствено число 

Забележки:

  • Всяка грешка се отчита еднократно.
  • Правилен отговор се отчита, ако не е допусната грешка по съответния критерий.
  • Максималният  брой точки от диктовката е 5 точки!

Скала за оценяване на писмени самостоятелни работи

  

Оценка

Процент от изпълнение на поставените задачи

 

Отличен 6

95 % - 100 %

Много добър 5

80 % - 94 %

Добър 4

65 % - 79 %

Среден 3

50 % - 64 %

Слаб 2

Под 50 %

Изготвили:   

                                                             1. Елисавета Петрова /старши учител/

                                                    2. Радка Стоева /старши учител/

                                   


ou199@mail.bg