За седмокласниците

10.05.2016 15:00

Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

РИО - София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2016/2017 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г. на МОН) започва.
За Ваше улеснение обръщам вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 • Приемните изпити по български език и литература и математика са на 18.05.2016 г. и на 20.05.2016 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.
Изпитите се състоят от два модула, като първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба № 11. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.
За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.
И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

 • Заявления за приемен изпит за проверка на способностите се подават от 05.05.2016 г. до 11.05.2016 г. в училището, в което ученикът се обучава в VII клас. Учениците от други области подават заявление в 144. СОУ „Народни будители“ с адрес: ж.к. „Младост 3“.

До 13.05.2016 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

 • От информационните кътове в училището и от сайта на РИО – София-град можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
 • Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 03.06.2016 г. в училището, в което се обучава ученикът.
 • Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 09.06.2016 г. в училището, в което се обучава ученикът.
 • След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, се подава заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. На сайта на РИО има информация кои са училищата-гнезда. Училището-гнездо, може да се избере свободно - няма ограничения за райониране. Учениците от другите населени места могат да подават заявления в 1. СОУ „Пенчо Славейков“.
 • Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06.2016 г. до 30.06.2016 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище от 05.07.2016 г. до 07.07.2016 г.
 • За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 11.07.2016 г. до 13.07.2016 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.
 • След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места - 21.07.2016 г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
 • За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО - София-град.
 • ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на удостоверението за завършен VII клас;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства“ и „Спорт“ и за специалностите от професии.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

 

Още подробности ТУК

 


ou199@mail.bg