В помощ на родителите на деца със СОП

                                             

 

Информация за родители на деца със специални образователни потребности

Понятие деца със специални образователни потребности / СОП / .

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието , младежта и науката .

Специални образователни потребности могат да имат деца , които срещат различни затруднения в обучението си , поради :
сензорни увреждания / нарушено зрение или увреден слух / ;
физически увреждания ;
• умствена изостаналост ;
• езиково - говорни нарушения ;
• специфични обучителни трудности / специфични нарушения на ученето / ;
• емоционални и / или поведенчески проблеми ;
• нарушения на общуването и комуникацията ;
• хронични заболявания , които водят до СОП ;
• множество увреждания .

Интегрирано обучение .
Интегрираното обучение на деца със СОП е обучение , при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда / общообразователното училище / . Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда , която включва подходящи архитектурни и социално - битови условия , индивидуални образователни програми , екипи от специалисти , специални учебно - технически средства и апаратура , дидактически материали и помагала .

Какво трябва да направим , ако разберем , че детето ни има специални образователни потребности ?
Когато установите , че Вашето дете изпитва различни трудности в общуването си и в обучението си , трябва да си осигурите необходимата подкрепа и съдействие , като следвате стъпките :

 1. Консултация и преглед от :
 • личния лекар ;
 • педиатър ;
 • психолог ;
 • друг специалист / психиатър , логопед и др . / .
 1. Да осъществите контакт с Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО , София - град .

Екипът за комплексно педагогическо оценяване / ЕКПО / се формира в Регионален инспекторат по образованието / РИО / в съответната област .
ЕКПО се състои от различни специалисти : психолог , специален педагог , логопед , слухово - речеви рехабилитатор , учител , социален работник , лекар и др .
ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на детето или ученика , въз основа на която препоръчва вида и формата на обучение ; вида на ресурсното осигуряване и подпомагане ; детската градина или училището , които са подходящи за обучението на детето .

Графикът  на заседанията на ЕКПО е утвърден в годишен план, който можете да се намери в  сайта на РИО, София - град.
 За процедурата по представяне на дете/ученик  пред ЕКПО и неговото оценяване може да получите информация в детските градини/училища,  Ресурсен център - София - град, и РИО, София - град, на  тел: 02/9356080 - Светла Бенина -  ст.експерт по интегрирано обучение и специални училища.

За обективно оценяване на потребностите и възможностите на детето / ученика са необходими следните документи :

 1. Молба от родител / настойник , попечител или от директор на специализирана институция за деца .
 2. Медицински документи , издадени от съответните лекари - специалисти , с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания в зависимост от увреждането или нарушението на детето .
 3. Психолого - педагогическа характеристика на детето от учителя на групата в детската градина или от класния ръководител .
 4. Удостоверение за раждане .
 5. Творчески работи на детето - писмени работи , рисунки и други материали .
 6. Други документи : изследвания , заключения от други специалисти , с които е извършена консултация / по преценка на екипа / .

ЕКПО към РИО извършва първична оценка на потребностите и възможностите на детето / ученика и попълва Карта за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални образователни .

Първичната оценка на детето / ученика със специални образователни потребности се извършва в присъствието на родител / настойник .


След извършване на комплексното педагогическо оценяване , ЕКПО препоръчва на децата / учениците със СОП и / или с хронични заболявания обучение в съответните детски градини и училища , като определя вида и формата на ресурсното подпомагане .
С съответните детски заведения и училища с децата / учениците работят екипи от специалисти , които извършват наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвят индивидуална образователна програма за тяхното обучение и развитие .

Нормативни актове , в които са определени условия по интегрирането на деца / ученици със специални образователни потребности :

 1. Закон за народната просвета ;
 2. Правилник за прилагане на закона за народната просвета ;
 3. Закон за интеграцията на хората с увреждания ;
 4. Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания ;
 5. Наредба № 1/23.01.2009 г . за обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и / или с хронични заболявания .

Институции , ангажирани с интегрирането на деца със специални образователни потребности ?

 1. Министерство на образованието , младежта и науката ;
 2. РУО , София - град ;
 3. Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП в София - град ;
 4. Детски градини и училища на територията на област , София - град .

РИО , София-град , работи в партньорство с Министерство на труда и социалната политика , Министерство на здравеопазването , Държавна агенция " Закрила на детето " , Агенция " Социално подпомагане " , Столична община , районните администрация , неправителствени организации .

Документи

 

1. КАРТА за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със СОП.doc

2.  Молба от родител за оценка на дете със СОП

 

 

 

* Информацията и документите са свалени от сайта на РУО , София-град


ou199@mail.bg