Уважаеми родители,

В изпълнение на т.5.2 и т. 5.3 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. София, родителите, чиито деца не са приети на първо класиране, но желаят децата им да бъдат ученици на 199 ОУ, трябва да подадат заявление за участие във второ или трето класиране.

Заявление за участие във второ класиране можете да изтеглите тук

 

Прием за учебната 2018-2019 година

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

199 Основно училище обявява прием за учебната 2018-2019 година, както следва:

3 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК , ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ХОРЕОГРАФИЯ

3 паралелки по 22 деца 

 

Съгласно Закона за училищното и предучилищното образование, право да подадат заявление  за постъпване в първи клас имат родителите на :

Всички деца навършили седем годишна възраст през 2018 г.;

Всички деца посещавали и завършили подготвителна група.

ОЧАКВАЙТЕ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА 2018/2019 учебна година

 

 

 

Критерии за класиране на ученици в първи клас през 2017/2018 учебна година

 

КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

А.Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия - 43 т.

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии /улици, квартали, микрорайони, ж.к. и др./ към всяко училище, намиращо се на територията на съответния административен район.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите.

 2.

Б. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община - 30 т.

 

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите.

3.

В.Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес територията на Столична община - 29 т.

 

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите.

 4.

Г.Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище - 28 т.

 

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Проверка от Комисията.

 5.

Д. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община - 20 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

 

6.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 т.

Удостоверява се от училището по системата АДМИН и копие от първа страница на ученическата книжка на детето обучаващо се в училището

 7.

Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия – 10 т.

Служебна бележка от работодателя с изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

 8.

Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището – 8 т.

Служебна бележка от работодателя с изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

9.

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 10.

Дете с двама починали родители – 22 т.

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.

11.

Дете с един починал родител – 20 т.

Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.

 12.

Дете с трайни увреждания над 50 % - 20 т.

Удостоверява се с решение на ТЕЛК.

 13.

Дете от многодетно семейство- 20 т.

Удостоверение за раждане на децата.

 14.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т.

Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Критериите са приети от СОС с Решение № 83 по Протокол №29/23.02.2017 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В 199 ОУ
Приети с решение на Педагогическия съвет от 02.03.2017 г.

Допълнителни критерии

Необходими документи

     

1.

Деца завършили подготвителна група в детските градини на административния район на 199 ОУ -12т.

1. Удостоверение от детската градина                                                                         2. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класирането на детето.

     

2.

Деца на педагогически и непедагогически персонал в системата на средното образование – 10 т.

 Служебна бележка от работодателя, че към датата на подаване на заявлението е на постоянен трудов договор.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

СРОК

ДЕЙНОСТ

15.03.2017  г.

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище

от 18.04.2017 г.

до 19.05.2017 г.

Подаване на заявления по образец от родителите за участие в първо класиране

30.03.2017 г.

Ден на отворените врати

02.06. 2017 г.  – 17.00 ч.

Обявяване списъците от първо класиране

от 05.06.2017г. до 07.06.2017г. вкл.

Записване на учениците от първо класиране

 08.06.2017г. -  17.00  ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране

от 09.06.2017г.  до 12.06.2017г. вкл.

Попълване на свободните места от второ класиране

13.06.2017г. -  17.00 ч.

Обявяване на списъците от второ класиране

от 14.06.2017 г. до 15.06.2017  г. вкл.

Записване на ученици от второ класиране

11.09.2017 от 18.00 ч.

Родителска среща

16.06.2017 г. - 17.00  ч.

Обявяване на свободните места на трето класиране

от 19.06. 2017 г. до 14.09.2017 г.

Попълване на свободните места

 

  • ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на голямата сграда и в сайта на училището www.ou-199.webnode.com.

 

Заявление за прием първи клас

 

   * Декларация за съгласие с целодневна форма на обучение в първи клас

  

Заявление за записване в подготвителна група - 5 и 6 годишни деца:

 Заявление за прием подготвителна група
 
        

*Учебната програма е съобразена с изискванията на МОН.

 

 

 

През учебната 2018-2019 година, приемът в паралелки за V клас е следният:

  •   Очаквайте;
  •   Очаквайте;


ou199@mail.bg