Критерии за оценяване на устните отговори на учениците в начален етап

<h1 style="text-align: center;">
    <span style="color: rgb(178, 34, 34);">Критерии за оценяване на учениците от начален етап</span></h1>
<p align="center">
    <strong>Критерии за оценяване на устните отговори на учениците</strong></p>
<p>
    &nbsp;</p>
<p>
    <span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Слаб 2</strong></span></p>
<p>
    Ученикът не владее учебния материал по дисциплината.</p>
<p>
    - непознаване на учебното съдържание</p>
<p>
    - неспособност да се построи &nbsp;логичен отговор</p>
<p>
    - слаба езикова грамотност ;</p>
<p>
    &nbsp;</p>
<p>
    <span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Среден 3</strong></span></p>
<p>
    Ученикът владее минимум от знания и бърка основни понятия.</p>
<p>
    - Ограничено прилага &nbsp;теоретическите знания или езиковата терминология.</p>
<p>
    несамостоятелност на позициите , несигурност в крайните изводи &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>
    - съществени празноти в знанията на ученика</p>
<p>
    - сериозна непоследователност в логиката на отговора</p>
<p>
    - ограничено прилагане на терминология</p>
<p>
    &nbsp;</p>
<p>
    <span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Добър 4</strong></span></p>
<p>
    Ученикът владее основни понятия и не познава достатъчно задълбочено учебния материал.</p>
<p>
    -&nbsp;непълнота на&nbsp; знанията;</p>
<p>
    -&nbsp;недостатъчно убедително построяване на&nbsp; отговора ;</p>
<p>
    - недостатъчно приведени доказателства&nbsp;</p>
<p>
    - неточно опериране&nbsp; с&nbsp; теоретичните понятия и категории</p>
<p>
    &nbsp;</p>
<p>
    <span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Мн. добър 5</strong></span></p>
<p>
    &nbsp;Ученикът е усвоил точно и пълно учебното съдържание;познава термини и &nbsp;се стреми да ги използва<strong>.</strong></p>
<p>
    -&nbsp; допуска незначителни неточности&nbsp; или&nbsp; несъществени отклонения в знанията при излагане на фактите</p>
<p>
    -&nbsp; липса на изчерпателност в отговора , доказателствата или&nbsp; изводите</p>
<p>
    &nbsp;</p>
<p>
    <span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Отличен 6</strong></span></p>
<p>
    Ученикът интерпретира правилно възприетия учебен материал.</p>
<p>
    -&nbsp;&nbsp;задълбочено познаване на учебното съдържание</p>
<p>
    -&nbsp;&nbsp;системни знания;широка езикова култура</p>
<p>
    - умение да се построява логично и последователно отговорът</p>
<p align="center" style="margin-left: 45pt;">
    &nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-left: 45pt;">
    <strong>Критерии за оценка на диктовка</strong></p>
<ol>
    <li>
        Четливо писане</li>
    <li>
        Изписване&nbsp; на отделната дума:</li>
</ol>
<p>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – думи без свое ударение</p>
<p style="margin-left: 18pt;">
    &nbsp;– изпускане на букви и на думи</p>
<p style="margin-left: 18pt;">
    &nbsp;– пренасяне на части от думи</p>
<ol>
    <li value="3">
        Малко тире (дефис) при степенувани прилагателни</li>
    <li value="4">
        Писане на главна буква в началото на изречението</li>
    <li value="5">
        Редукция на неударени гласни</li>
    <li value="6">
        Буква <strong><em>я</em></strong> и <strong><em>ю</em> </strong>след съгласна за означаване на мекостта й. Правопис на думи с <strong>йо/ьо</strong></li>
</ol>
<p style="margin-left: 18pt;">
    8.Отчитане на несъответствие между изговор и правопис</p>
<p>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.Обеззвучаване на съгласните&nbsp; в средата и в края на думите</p>
<p style="margin-left: 18pt;">
    10.Правопис на<em> <strong>й </strong></em></p>
<p style="margin-left: 18pt;">
    11.Правопис на&nbsp; съществителни имена от <strong>ж.р.</strong> с наставка –<strong>ост</strong></p>
<p style="margin-left: 18pt;">
    12.Условно писане: <strong><em>а/ът</em></strong> при членуване на съществителни имена от мъжки род, единствено число&nbsp;</p>
<p>
    <strong><em><u>Забележки: </u></em></strong></p>
<ul>
    <li>
        Всяка грешка се отчита еднократно.</li>
    <li>
        Правилен отговор се отчита, ако не е допусната грешка по съответния критерий.</li>
    <li>
        Максималният&nbsp; брой точки от диктовката е 5 точки!</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
    <strong>Скала за оценяване на писмени самостоятелни работи </strong></p>
<p>
    &nbsp;&nbsp;</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 459px; height: 188px;">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="width: 223px; height: 22px;">
                <p style="text-align: center;">
                    <strong>Оценка</strong></p>
            </td>
            <td style="width: 432px; height: 22px;">
                <p style="text-align: center;">
                    <strong>Процент от изпълнение на поставените задачи</strong></p>
                <p style="text-align: center;">
                    &nbsp;</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 223px; height: 20px;">
                <p style="text-align: center;">
                    Отличен 6</p>
            </td>
            <td style="width: 432px; height: 20px;">
                <p style="text-align: center;">
                    95 % - 100 %</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 223px; height: 20px;">
                <p style="text-align: center;">
                    Много добър 5</p>
            </td>
            <td style="width: 432px; height: 20px;">
                <p style="text-align: center;">
                    80 % - 94 %</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 223px; height: 20px;">
                <p style="text-align: center;">
                    Добър 4</p>
            </td>
            <td style="width: 432px; height: 20px;">
                <p style="text-align: center;">
                    65 % - 79 %</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 223px; height: 20px;">
                <p style="text-align: center;">
                    Среден 3</p>
            </td>
            <td style="width: 432px; height: 20px;">
                <p style="text-align: center;">
                    50 % - 64 %</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 223px; height: 20px;">
                <p style="text-align: center;">
                    Слаб 2</p>
            </td>
            <td style="width: 432px; height: 20px;">
                <p style="text-align: center;">
                    Под 50 %</p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p style="text-align: right;">
    <strong>Изготвили: &nbsp;&nbsp; 1. Румяна Киркова /старши учител/</strong></p>
<p style="text-align: right;">
    <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 2. Елисавета Петрова /старши учител/</strong></p>
<p style="text-align: right;">
    <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Радка Стоева /старши учител/</strong></p>
<p style="text-align: right;">
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>


ou199@mail.bg